Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Jishnu Sivakumar 50 108.69 1 12.50
Shariyar Mohammed 3 100 0 3
Suhaid Puthanpurayil 8 66.66 0 8
Tarun Yadav 107 155.07 3 17.83
Akshay Harikumar 256 138.37 12 25.60
Ali Mohammed 0 0 0 0
Apoorv Mishra 58 128.88 4 8.28
Mukul Kadyan 157 140.17 7 22.42
Nithin Sunil 180 97.82 0 18
Zaigham Butt 8 72.72 0 8
Amal Thomas 0 0 2 0
Kannan Manohar 0 0 0 0
Mohammad Arham 2 66.66 0 0
Unni Manohar 0 0 0 0
Zain Mustafa 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Gaurav Chopra 0 0 0 0
Henry Hamilton 0 0 0 0
Prakash Mishra 384 209.83 20 22.58
Rohit Dhiman 116 130.33 7 12.88
Bakhtiar Tahiri 579 206.05 17 52.63
Chris Lakov 501 158.54 11 45.54
Chris Webster 0 0 0 0
Mandeep Kumar 0 0 0 0
Nick Johns-Wickberg 0 0 0 0
Sanchit Saini 0 0 0 0
Suraj Negi 31 140.90 0 15.50
Adrian Dunbar 0 0 0 0
Shafquat Khan 31 100 0 7.75
Ankush Sharma 0 0 0 0
Gagandeep Singh 169 189.88 18 24.14
Kalimuthu Manimaran 0 0 0 0
Lovesh Sharma 0 0 0 0
Nikolay Nankov 25 65.78 7 8.33

LATEST MATCHES