Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Lakhan Singh 280 129.03 7 25.45
Navneet Singh 25 83.33 0 25
Rahul Singh 477 150.47 0 20.73
Anshul Gupta 481 95.43 0 19.24
Rajat Paliwal 785 112.94 8 23.78
Nakul Verma 820 105.12 0 21.57
Nitin Tanwar 26 123.80 4 26
Diwesh Pathania 140 138.61 35 15.55
Varun Choudhary 6 66.66 17 0
Vikas Yadav 25 156.25 20 25
Nitin Yadav 3 75 12 3
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Siddhesh Wath 155 100 0 17.22
Jitesh Sharma 1105 131.86 0 26.30
Yash Rathod 36 116.12 0 36
Akshay Wadkar 61 85.91 0 10.16
Mohit Raut 32 118.51 1 16
Apoorv Wankhade 831 127.45 0 24.44
Akshay Karnewar 329 130.03 33 13.16
Darshan Nalkande 63 82.89 29 7.87
Aditya Thakare 1 50 2 1
Yash Thakur 23 63.88 26 11.50
Akshay Wakhare 69 106.15 44 7.66

LATEST MATCHES