Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Muhammad Muneeb 73 251.72 1 73
Syed Jamil 43 179.16 0 43
Mustafa Mamond 14 200 0 14
Oliver Herrington 5 125 0 5
Taha Choudhry 0 0 0 0
Nayhan Khalil 0 0 1 0
Noor Oryakhel 0 0 0 0
Sairab Zahid 0 0 2 0
Wasooq Butt 0 0 0 0
Rehman Hussain 0 0 0 0
Siftay Hassan 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Anand Sundaram 66 212.90 0 66
Sai Teepi 69 363.15 0 69
Gangadhar Barrey 13 144.44 0 13
Rajasekhar Goli 7 233.33 0 7
Sravan Konduru 1 50 0 1
Anirudh Pothamshetty 1 100 0 1
Savit Havanur 0 0 0 0
Siddhant Deore 0 0 0 0
Sreekanth Mandapati 0 0 1 0
Sanjeet Kumar 0 0 0 0
Shreyans Jain 0 0 1 0

LATEST MATCHES