Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Timothy Barker 103 245.23 0 34.33
William Cope 23 100 2 7.66
Shiv Karan Gill 61 141.86 1 20.33
Vikram Vijh 73 192.10 0 73
Thomas Martin 128 119.62 2 18.28
Oscar Whiteman 46 97.87 0 9.20
Anoop Orsu 12 120 0 12
Mohit Dixit 17 100 6 5.66
Eliyas Jabarkhel 4 100 1 4
Amit Dhingra 0 0 6 0
Marcus Cope 0 0 2 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Darshit Patankar 81 207.69 0 27
Basil George 67 257.69 0 22.33
Samuel Stanislaus 56 151.35 0 28
Eldhose Mathew 1 33.33 3 0
Bikram Arora 11 157.14 0 11
Varun Prasath 123 241.17 2 61.50
Bilal Khan 21 300 4 21
Azeem Sathi 14 116.66 0 14
Waseem Abbas 0 0 4 0
Justin Shaju 0 0 4 0
Amar Sharma 0 0 1 0

LATEST MATCHES