Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ashwin Anand 57 126.66 0 57
Subin S 27 117.39 0 27
Gireesh P G 0 0 0 0
Akhil M S 6 60 0 6
J. Ananthakrishnan 6 50 1 6
Abhishek Nair 1 100 0 1
Karimuttathu Rakesh 4 36.36 0 4
Sreehari S Nair 0 0 2 0
Sharafudheen 29 263.63 2 29
KC Akshay 0 0 4 0
Rabin Krishnan 3 50 0 3
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Karaparambil Monish 4 50 0 4
Anand Krishnan 13 108.33 0 13
Joffin Jose 35 129.62 1 35
Arjun Aji 3 60 0 3
Anuj Jotin 9 69.23 0 9
Sreenath K 20 80 0 20
Afrad Reshab P N 2 33.33 2 2
Vaishak Chandran 7 87.50 1 7
Nikhil T 1 25 0 1
Vignesh Puthur 4 66.66 1 4
Ahmed Farzeen 3 50 2 3

LATEST MATCHES