Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rabindra Shahi 30 71.42 1 30
Nischal Rawal 6 22.22 0 6
Diwan Pun 9 75 2 9
Himanshu Shahi 3 16.66 0 3
Bipin Rawal 7 100 0 7
Dinesh Adhikari 12 100 2 12
Raj Shah 8 80 2 8
Unish Singh 6 54.54 1 6
Hemant Oli 16 30.76 0 16
Anuj Chunara 0 0 1 0
Lalit Pyakurel 5 71.42 0 5
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Raju Rijal 45 56.25 0 22.50
Anil Mandal 89 78.07 0 89
Rohit Paudel 21 70 3 7
Rajesh Pulami 54 72 5 27
Hari Chauhan 7 63.63 1 7
Bhim Sharki 15 60 3 7.50
Binod Bhandari 152 116.03 0 152
Sushan Bhari 4 66.66 4 4
Lokesh Bam 55 152.77 0 27.50
Jitendra Mukhiya 1 14.28 0 1
Shahab Alam 0 0 3 0

LATEST MATCHES