Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Hristo Lakov 22 220 1 22
Bakhtiar Tahiri 2 66.66 0 2
Prakash Mishra 5 166.66 0 5
Agagyul Ahmadhel 1 33.33 0 1
Gagandeep Singh 75 288.46 1 75
Sid Kulkarni 0 0 0 0
Bhushan Trevedi 10 166.66 0 10
Rohit Singh 1 50 0 1
Shafquat Khan 13 216.66 0 13
Hamid Raza 0 0 0 0
Swarup Nagraj 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Kiran Dasan 3 100 0 3
Sulaiman Ali 98 296.96 2 98
Saim Hussain 6 150 0 6
Sunny Talpur 0 0 0 0
Umar Naveed 0 0 0 0
Zain Asif 0 0 0 0
Zain Abidi 0 0 0 0
Asad Ali Rehemtulla 50 227.27 1 50
Rohan Patel 0 0 2 0
Arif Khan 0 0 0 0
Borislav Metodi 0 0 2 0

LATEST MATCHES