Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Bakhtiar Tahiri 67 203.03 1 67
Bhushan Trevedi 12 133.33 0 12
Prakash Mishra 11 275 2 11
Rohit Singh 1 100 1 1
Shafquat Khan 0 0 0 0
Hamid Raza 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0 0 1 0
Sid Kulkarni 0 0 0 0
Agagyul Ahmadhel 0 0 0 0
Hristo Lakov 42 233.33 0 42
Steve Jordaan 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Stuart Clarkson 36 171.42 1 36
Alexandar Stoychev 0 0 0 0
Nick Robinson 4 44.44 0 4
Hristo Ivanov 25 178.57 0 25
Jevon Payne 6 75 0 6
Deyan Shipkov 0 0 1 0
Boyko Ivanov 0 0 0 0
Nikolay Nankov 6 100 1 6
Ivaylo Katzarski 0 0 0 0
Andy Robinson 0 0 0 0
Tom Omolo 0 0 0 0

LATEST MATCHES