Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ximus du Plooy 114 170.14 4 14.25
Vinoth Ravindran 163 171.57 0 27.16
Zeeshan Kukikhel 326 169.79 12 20.37
Zahir Safi 270 206.10 0 19.28
Abhitesh Prashar 157 218.05 8 26.16
Maaz Bhaiji 14 116.66 0 4.66
Satyadeep Ashwathnarayana 133 221.66 0 19
Khaibar Deldar 72 110.76 0 6.54
Harsh Mandhyan 189 165.78 15 23.62
Mark Des Fontaine 14 116.66 2 14
Kalum Akurugoda 23 230 2 23
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Share Ali 411 195.71 0 27.40
Debarchan Dash 30 136.36 0 7.50
Umar Nawaz 17 89.47 0 5.66
Nusratullah Sultan 162 216 0 23.14
Azam Khalil 179 184.53 20 14.91
Rahim Safi 42 110.52 4 14
Zabi Zahid 92 155.93 12 15.33
Zain Muzaffar 0 0 1 0
Zabiullah Zadran 75 208.33 0 18.75
Shahzeb Choudhry 54 270 5 54
Zaker Taqawi 19 237.50 10 0

LATEST MATCHES