Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Amit Passi 187 140.60 0 23.37
Kinit Patel 209 116.75 1 41.80
Manav Bedekar 70 122.80 0 23.33
Shubham Jadhav 361 129.85 0 51.57
Shlok Desai 101 99.01 11 33.66
Harshil Prajapati 1 50 4 1
Malhar Ghewariya 69 164.28 16 23
Ram Bharwad 6 300 4 6
Rachesh Tandel 60 171.42 5 30
Vijay Halai 22 129.41 6 11
Shalin Shah 36 156.52 5 18
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Dhruv N Patel 403 109.80 0 33.58
Abhijit Kumar 207 113.11 5 18.81
Rajveer Jadhav 134 105.51 2 16.75
Aayush Rai 286 136.19 0 23.83
Pratik Ghodadra 135 136.36 14 33.75
Jainil Bhatt 13 92.85 16 6.50
Pratik Salunke 159 121.37 0 15.90
Jay Chavda 4 50 3 4
Yashwardhan Singh 247 158.33 12 27.44
Jaypal Chad 26 83.87 5 5.20
Hemanth Punde 17 113.33 8 5.66

LATEST MATCHES