Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Gamblers SC
Jiteshkumar Balkrisna
10,12,5,10,0
Gamblers SC
Kuldeep Gholiya
25,0,37,19,39
Gorkha 11
Suman Ghimire
124,85,107,14,154
Gorkha 11
Roushan Singh
5,15,16,19,10
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Gorkha 11
Rahul Kumar
80,42,18,11,10
Gorkha 11
Harjit Bhatia
54,42,9,0,0
Gamblers SC
Rao Imran
39,0,127,82,47
Gamblers SC
Kapil Surendrakumar
5,10,5,5,5
Gamblers SC
Amandeep Khokhar
21,10,14,21,6
Gorkha 11
Utsab Karki
Gorkha 11
Abdus Samad
28,39,128,0,4
Gorkha 11
Ashraful Rupu
0,26,5,13,96
Gorkha 11
Mandeep Mall
73,67,139,56,10
Gorkha 11
Nazrul Ratul
7,-1,27,5,5
Gorkha 11
Amandeep Ghumman
3,0,10,62,25
Gorkha 11
Waleed Imran
52,10,0,5,6
Gamblers SC
Ankush Kumar
9,56,126,33,121
Gamblers SC
Vikas Kumar
25,3,3,25,-5
Gamblers SC
Devender Mehla
16,5,59,5,49
Gamblers SC
Ilesh Shantilal
Gamblers SC
Daniyal Asgher
Gamblers SC
Diptesh Shashikant
Gamblers SC
Rajesh Ramniklal
Gamblers SC
Punil Choonilal
Gorkha 11
Syed Hussain
Gorkha 11
Mayank Darji
50,0,37,0
Gorkha 11
Adil Jamil
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Gorkha 11
Imran Khan
25,72,36,47,11
Gorkha 11
Absar Alam
5,66,52,7,101
Gorkha 11
Mandeep Singh
4,62,4,9,25
Gorkha 11
Parwinder Singh
5,40,-5,0,1
Gamblers SC
Parveen Singh
20,5,29,28,25
Gamblers SC
Ranjit Narayan
40,20,68,20,31
Gorkha 11
Manjit Singh
1,25,30,125,37
Gorkha 11
Imtiaz Rana
27,5,35,15,25
Gorkha 11
Zakir Hussain
25,50,0,6,31
Gamblers SC
Rajesh Balkrisna
10
Gorkha 11
Ali Ahmad
Gorkha 11
Agnibesh Paul
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Gorkha 11
Madhukar Thapa
0,25,5,38,5
Gorkha 11
Suman Kunwar
5,5,5,10,5
Gorkha 11
Binit Kumar
5
Gorkha 11
Shubham Bhatia
10,5,5,5,0
Gamblers SC
Jay Prakash
72,50,0,62,35
Gamblers SC
Sunil Kumar
0,0,25,67,25
Gamblers SC
Prince Maratha
3,9,0,5
Gamblers SC
Shayaddur Rahman
25,0,5,0,10
Gorkha 11
Kiran Kandel
15,5,5
Gamblers SC
Rayhan Khan
5,6,5,5,5
Gorkha 11
Ahammad Ullah
44,5,5,25,11
Gorkha 11
Md Shaikat
11,6,0,0,56
Gamblers SC
Nishant Verma
5,0,6,37
Gorkha 11
Nilesh Suryawanshi
37,0,37,25,0
Gamblers SC
Nitin Kamboj
62,0,5,37,33
Gamblers SC
Rahul Gholia
Gamblers SC
Kamal Sharma
30,28
Gamblers SC
Jayant Kantelal
Gorkha 11
Hardeep Singh
17,10,57,65,60
Gorkha 11
Chitra Gaire

LATEST MATCHES