Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Zamir Haider 229 202.65 0 20.81
Akhil Garje 186 150 0 23.25
Zahid Mahmood 391 143.22 15 21.72
Zeeshan Sahi 69 132.69 10 6.27
Munir Hussain 17 94.44 0 4.25
Asif Sayed 3 42.85 0 3
Shahbaz Muhammad 53 155.88 4 10.60
Shoib Akhtar 0 0 2 0
Talal Khan 7 38.88 1 1.75
Parshant Godara 5 83.33 2 5
Ehsan Latif 7 58.33 17 3.50
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ranadheer Podishetti 217 138.21 14 15.50
Girish Tangirala 149 104.19 0 13.54
Rahul Movva 110 108.91 9 8.46
Sai Vivek Jeevangekar 61 79.22 0 6.77
Harsha Tharla 19 90.47 2 4.75
Sahil Sethi 55 93.22 10 5.50
Sai Teja Thalluri 0 0 0 0
Shafiq Gulzai 28 80 7 5.60
Chaitanya Sankaramanchi 0 0 0 0
Sreekanth Kunchapu 78 89.65 0 7.09
Vinod Reddy Budati 1 50 8 1

LATEST MATCHES