Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shangeev Thanikaithasan 168 270.96 0 56
Taranjit Bharaj 76 168.88 0 19
Saran Aslam 91 233.33 2 22.75
Musa Mahmood 25 156.25 0 12.50
Abdullah Mahmood 17 141.66 5 0
Anique Uddin 15 88.23 0 7.50
Raizul Sawmy 0 0 4 0
Magnus Kristensen 45 225 0 22.50
Shakeel Zeb 8 160 4 0
Lucky Malik 29 170.58 2 29
Eshan Karimi 0 0 5 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Zeeshan Kukikhel 257 161.63 9 19.76
Ximus du Plooy 48 184.61 0 12
Zahir Safi 246 208.47 0 22.36
Maaz Bhaiji 13 185.71 0 6.50
Harsh Mandhyan 188 166.37 10 23.50
Abhitesh Prashar 48 192 6 16
Khaibar Deldar 72 122.03 0 9
Satyadeep Ashwathnarayana 124 225.45 0 17.71
Abhishek Kheterpal 23 88.46 13 3.28
Kalum Akurugoda 0 0 1 0
Sandeep Mohandas 1 100 10 0

LATEST MATCHES