Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Prakash Mishra 214 122.28 22 10.70
Chris Lakov 506 107.43 15 36.14
Saim Hussain 54 125.58 0 54
Ishan De Silva 436 116.26 0 25.64
Omar Rasool 118 132.58 2 16.85
Ivaylo Katzarski 9 32.14 0 2.25
Sandeep Nair 0 0 0 0
Ahsan Khan 19 126.66 2 19
Delrick Vinu 20 76.92 4 10
Asad Ali Rehemtulla 5 35.71 2 1.66
Jacob Albin 92 76.66 7 18.40
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Marc Ahuja 118 90.76 0 19.66
Khaibar Deldar 85 132.81 2 14.16
Stan Ahuja 57 91.93 0 19
Abhishek Kheterpal 143 125.43 7 35.75
Harsh Mandhyan 140 111.11 7 20
Sandeep Mohandas 9 180 7 9
Asanka Welligamage 43 113.15 5 14.33
Ali Farasat 28 127.27 0 9.33
Zahir Safi 95 143.93 0 15.83
Bhavani Prasad 0 0 4 0
Gabor Torok 0 0 0 0

LATEST MATCHES