Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Tirthankar Bhandari 7 175 0 7
Swapnadeep Kabiraj 33 73.33 0 33
Arindam Ghosh 64 130.61 0 64
Md Imran Ansari 0 0 4 0
Saikat Banerjee 0 0 3 0
Arijit Basu 3 60 2 3
Suraj Chowdhury 3 42.85 0 3
Rohan Pandey 0 0 1 0
Rajdeep Pal 1 50 1 1
Sumanta Bhattacharjee 0 0 0 0
Prayas Ghoshal 16 200 0 16
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Subham Sarkar 105 129.62 12 9.54
Sukumar Barman 18 66.66 0 18
Santa Bhattacharya 34 91.89 0 34
Mahadeb Dutta 19 146.15 2 19
Pintu Routh 0 0 1 0
Debtanu Baidya 4 133.33 6 4
Nayeem Hoque 5 83.33 0 5
Mrinal Kanti Sen 1 100 0 1
Nilanjan Roy 14 155.55 0 14
Shubhajit Saha 20 153.84 0 20
Arindam Kumar Sen 6 200 0 6

LATEST MATCHES