Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
MD Rahmatullah 261 123.69 0 23.72
Mangal Mahrour 158 84.94 0 14.36
Samar Quadri 16 66.66 14 5.33
Mohit Kumar 0 0 1 0
Ashutosh Aman 96 82.05 21 9.60
Babul Kumar 232 95.86 0 16.57
Sakibul Gani 68 115.25 0 34
Shasheem Rathour 372 105.08 7 28.61
Akash Raj 18 66.66 1 18
Anuj Raj 0 0 3 0
Vikash Ranjan 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Bobby Zothansanga 2 33.33 5 1
G Lalbiakvela 15 45.45 8 2.50
Khawlhring Lalremruata 33 76.74 0 8.25
KB Pawan 377 106.79 0 29
Taruwar Kohli 733 103.82 13 25.27
Parvez Ahmed 61 66.30 1 7.62
Darremsanga 2 33.33 0 1
Reuben Lalhruaizela 153 57.08 5 17
Lalhmangaiha 189 72.97 3 15.75
Hmar Zothanchhunga 0 0 1 0
Lalmachhuana 32 69.56 0 8

LATEST MATCHES