Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
MD Rahmatullah 253 123.41 0 25.30
Akash Raj 15 75 1 15
Shasheem Rathour 365 106.10 6 30.41
Sakibul Gani 52 110.63 0 52
Babul Kumar 195 93.75 0 13.92
Ashutosh Aman 96 82.05 17 9.60
Samar Quadri 16 66.66 12 5.33
Anuj Raj 0 0 3 0
Mangal Mahrour 145 81 0 14.50
Amod Yadav 1 50 7 1
Vikash Yadav 14 100 0 14
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Langlonyamba Keishangbam 49 66.21 1 12.25
Karnajit Yumnam 15 42.85 0 3.75
Rex Rajkumar 88 108.64 6 11
Nitesh Sedai 91 79.13 0 11.37
Ahmed Shah 52 91.22 0 6.50
Jayanta Sagatpam 69 74.19 0 23
Nongthombam Sarojkumar 0 0 0 0
Narisingh Yadav 86 65.64 0 9.55
Kishan Thokchom 39 97.50 2 19.50
Nongthombam Denin 9 150 1 9
Bishworjit Konthoujam 5 33.33 14 2.50

LATEST MATCHES