Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sagar Kataria 24 133.33 0 6
Saddam Gill 76 118.75 8 6.90
Sahil Lal 115 143.75 0 16.42
Jatinder Vashisht 14 140 0 14
Awais Zafar 47 109.30 9 6.71
Ata Ahmad 0 0 0 0
Abhilash Anantharam 50 113.63 0 8.33
Nick Kraiger 110 120.87 11 15.71
Tirth Trivedi 3 100 0 3
Imran Bukhari 14 63.63 12 7
Karan Singh 20 86.95 12 5
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shubham Patil 16 160 0 16
Aashish 0 0 2 0
Ehsanullah Aluzai 3 42.85 0 3
Sandan Chintanippu 59 173.52 9 19.66
Mughil Viswanathan 4 100 0 4
Venkatesh Lakshminarayana 12 171.42 0 12
Siva Rajendran 0 0 0 0
Akila Rajapakshe 30 103.44 0 7.50
Mohammed Musthafa 2 50 1 2
Shiva Akkneni 0 0 2 0
Mohanraj Ramadoss 0 0 1 0

LATEST MATCHES