Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Muneeb Muhammad 199 108.74 1 22.11
Aziz Mohammad 236 142.16 6 29.50
Maqsood Ahmad 35 116.66 0 11.66
Sherry Butt 354 163.88 0 39.33
Sheikh Sheraz 113 113 7 16.14
Saber Zakhil 506 182.01 14 38.92
Shagharai Sefat 28 65.11 7 28
Burhan Niaz 28 31.11 8 7
Khalid Ahmadi 91 165.45 16 30.33
Murid Ekrami 54 87.09 9 9
Sajjad Muhammad 3 75 2 3
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ryan Bastiansz 10 83.33 0 5
Imran Ameer 63 106.77 5 21
Gopal Chaturvedi 188 111.24 0 13.42
Basil George 374 116.51 1 20.77
Aaftab Khan 159 125.19 0 17.66
Varun Prasath 568 147.15 24 24.69
Bikram Arora 659 91.27 11 26.36
Amar Sharma 156 92.30 22 14.18
Bilal Muhammad 208 145.45 36 17.33
Jitesh Patel 1 16.66 2 1
Jaison Jerome 4 33.33 1 4

LATEST MATCHES