Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Meet Bhavsar
48,11,47,55,20
Bahrain
Shahbaz Badar
26,59,0,27,24
Kuwait
Usman Patel
0,18,15,20,82
Bahrain
Umar Toor
50,112
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Ravija Sandaruwan
33,10,12,62,84
Kuwait
Muhammad Kashif
12,17,2,26,16
Bahrain
Sarfaraz Ali
111,54,14,10,100
Kuwait
Bilal Tahir
19,7,12,26,14
Bahrain
Muhammad Younis
47,7,26,0,22
Bahrain
Janaka Chaturanga
30,0
Kuwait
Mohammed Shafeeq
3,107
Bahrain
Haider Ali Butt
57,99,23,76,101
Bahrain
David Mathias
37,59,32,58,17
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Mohammed Aslam
181,67,40,46,11
Bahrain
Sathaiya Veerapathiran
37,23,12,64,90
Kuwait
Adnan Idrees
69,120,79,99,47
Kuwait
Edson Silva
7,160,33,24,81
Bahrain
Sikder Billah
5,54,48
Kuwait
Yasin Patel
Bahrain
Sachin Kumar
55,26
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Bahrain
Imran Anwar
28,62,9,103,36
Kuwait
Shiraz Khan
19,30,114,9,45
Kuwait
Nawaf Ahmed
7,64,9,1,13
Kuwait
Sayed Monib
28,64,15,50,7
Bahrain
Junaid Aziz
189,67,5,95,26
Bahrain
Waseeq Ahmed
64,5,0,17,25
Bahrain
Shahid Mahmood
30,5,30,28,56
Kuwait
Haroon Shahid
8,9
Kuwait
Shahrukh Quddus
Bahrain
Naveen Thailappan
25,0
Bahrain
Imran Khan

LATEST MATCHES