Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Amlanjyoti Das 3 50 2 0
Denish Das 98 89.09 0 24.50
Rahul Singh 0 0 1 0
Rajjakuddin Ahmed 330 152.07 8 20.62
Erik Roy 26 108.33 0 26
Abhishek Thakuri 23 115 0 7.66
Pritam Das 64 95.52 56 4
Pallavkumar Das 892 139.59 9 22.87
Saahil Jain 81 105.19 0 13.50
Riyan Parag 571 129.77 12 33.58
Mukhtar Hussain 1 50 10 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rajesh Dhuper 380 102.98 0 25.33
Sarbeswar Mohanty 27 81.81 1 9
Pappu Roy 3 21.42 23 3
Subhranshu Senapati 499 123.82 0 29.35
Pratik Das 79 116.17 6 19.75
Suryakant Pradhan 365 188.14 45 15.86
Govinda Poddar 1084 125.02 16 30.11
Gourav Choudhury 68 128.30 0 22.66
Sukesh Heera 0 0 0 0
Tarini Sa 0 0 2 0
Ashish Rai 0 0 0 0

LATEST MATCHES