Match

Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
Avg. FPPC
Odisha
Rajesh Dhuper
Assam
Abhishek Thakuri
Odisha
Prabin Luha
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Odisha
Biplab Samantray
Assam
Amit Sinha
Assam
Pallavkumar Das
Assam
Rishav Das
Odisha
Pratik Das
Assam
Saahil Jain
Odisha
Subhranshu Senapati
Odisha
Shantanu Mishra
Odisha
Aditya Rout
Assam
Denish Das
Assam
Erik Roy
Odisha
Sukesh Heera
Odisha
Walter Toppo
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Odisha
Abhishek Raut
Odisha
Govinda Poddar
Odisha
Suryakant Pradhan
Assam
Riyan Parag
Assam
Rajjakuddin Ahmed
Odisha
Ankitkar Jaiswal
Odisha
Gourav Choudhury
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Assam
Pritam Das
Assam
Arup Das
Odisha
Ankit Yadav
Assam
Mrinmoy Dutta
Assam
Rahul Singh
Assam
Mukhtar Hussain
Odisha
Rajesh Mohanty
Odisha
Pappu Roy
Odisha
Sarbeswar Mohanty
Assam
Amlanjyoti Das
Odisha
Ashish Rai
Odisha
Sunil Roul
Odisha
Tarini Sa

LATEST MATCHES