Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Amlanjyoti Das 3 42.85 2 3
Mukhtar Hussain 9 112.50 10 9
Amit Sinha 475 100.42 2 21.59
Riyan Parag 576 128 14 32
Saahil Jain 85 96.59 0 12.14
Pallavkumar Das 914 138.27 9 22.85
Pritam Das 64 92.75 56 3.76
Abhishek Thakuri 58 95.08 0 14.50
Rajjakuddin Ahmed 337 149.77 9 19.82
Roshan Alam 2 40 2 2
Denish Das 98 89.09 0 19.60
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Kuldeep Gehi 34 130.76 0 34
Rahul Batham 0 0 2 0
Shubham Sharma 7 53.84 0 7
Mihir Hirwani 21 87.50 13 4.20
Rajat Patidar 701 143.06 0 33.38
Avesh Khan 9 47.36 30 1.80
Kuldeep Sen 1 14.28 9 1
Parth Sahani 991 128.03 7 38.11
Rakesh Thakur 54 108 0 18
Venkatesh Iyer 761 138.61 22 36.23
Kumar Kartikeya 0 0 6 0

LATEST MATCHES