Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Assam
Kunal Saikia
10,15,48,7,24
Assam
Abhishek Thakuri
12,7,28,5
Madhya Pradesh
Rakesh Thakur
5,16,47,28,18
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Assam
Amit Sinha
59,5,-2,37,0
Madhya Pradesh
Abhishek Bhandari
26,10,21,63,5
Assam
Pallavkumar Das
20,29,66,38,30
Assam
Rishav Das
58,7,14,0,5
Madhya Pradesh
Shubham Sharma
Madhya Pradesh
Aditya Shrivastava
Madhya Pradesh
Parth Sahani
57,122,6,34,82
Madhya Pradesh
Rajat Patidar
37,14,6,42,45
Assam
Saahil Jain
50,7,30,6,29
Assam
Riyan Parag
22,4,7,0,12
Madhya Pradesh
Rishabh Chouhan
10,6,40,11,32
Madhya Pradesh
Arpit Gaud
13,16,6,0,53
Madhya Pradesh
Arshad Khan
Assam
Denish Das
18,15,25,39,33
Madhya Pradesh
Kuldeep Gehi
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Madhya Pradesh
Venkatesh Iyer
16,50,34,102,94
Assam
Rajjakuddin Ahmed
55,45,10,37,70
Assam
Amlanjyoti Das
60,4,2,10
Assam
Akash Sengupta
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Assam
Pritam Das
98,7,45,95,55
Madhya Pradesh
Ankit Sharma
53,16,69,30,48
Assam
Roshan Alam
35,37,7,9
Madhya Pradesh
Ishwar Pandey
55,35,20,5,28
Madhya Pradesh
Puneet Datey
99,9,100,93,11
Madhya Pradesh
Avesh Khan
102,28,3,25,34
Madhya Pradesh
Saransh Jain
0,5,95,31,0
Madhya Pradesh
Mihir Hirwani
5,29,29,0,0
Madhya Pradesh
Rahul Batham
59
Assam
Jitumoni Kalita
0,10,43,43,39
Assam
Rahul Singh
30,5,3,3,3
Assam
Mukhtar Hussain
1,132,25,34,0
Madhya Pradesh
Kumar Kartikeya
102,28,0
Madhya Pradesh
Kuldeep Sen
53,95,9,34,-5

LATEST MATCHES