Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rit Gautam 0 0 0 0
Basant Regmi 75 52.44 10 25
Sharad Vesawkar 33 47.14 4 16.50
Shankar Rana 15 53.57 0 15
Sundeep Jora 90 78.26 0 45
Kamal Singh 14 60.86 4 7
Sumit Maharjan 42 66.66 0 14
Kishore Mahato 32 96.96 5 32
Bhuvan Karki 23 88.46 2 11.50
Subash Khakurel 69 47.91 0 9.85
Amar Routela 31 57.40 0 31
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Nischal Rawal 39 45.88 0 9.75
Diwan Pun 31 50.81 7 10.33
Hemant Oli 107 50.95 0 26.75
Dinesh Adhikari 23 79.31 7 7.66
Himanshu Shahi 98 60.86 0 32.66
Bipin Rawal 110 117.02 0 27.50
Abhishek Bam Thakuri 12 31.57 0 12
Raj Shah 52 104 5 13
Anuj Chunara 0 0 8 0
Unish Singh 13 43.33 1 6.50
Rabindra Shahi 67 60.36 8 16.75

LATEST MATCHES